CERTIFICACIÓ: Expert en fiscalitat (4 sessions) – Edició abril 2022

195,00325,00

22-04-2022

27-04-2022

29-04-2022

03-05-2022

De 10:00h a 12:00h

100% Online

SKU: CERFIS-1 Categories: ,

CERTIFICACIÓ: Expert en fiscalitat (4 sessions) – Edició abril 2022

195,00325,00

Preu subjecte a les variacions

22-04-2022

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

AVÍS: Per realitzar el Certificat d’expert en Fiscalitat és condició indispensable fer les 4 sessions del Cicle Formatiu: La fiscalitat al negoci immobiliari. Si ja vas realitzar aquest curs al 2021, no cal que el tornis a realitzar, només en cas que et falti alguna sessió. Si tens estudis superiors de Fiscalitat envia’ns el títol per poder convalidar-los. Per més informació, contacta amb nosaltres.

La Certificació en Fiscalitat Immobiliària aporta els coneixements necessaris per a entendre les implicacions fiscals de qualsevol tipus d’operació sobre un immoble, tant pel transmissor com per l’adquirent i, per tant, permetre que el professional immobiliari pugui detectar les obligacions fiscals i avaluar les millors opcions per al seu client també des del punt de vista fiscal, informar-lo i ajudar-lo a decidir.

No es pretén que substitueixi la tasca d’un fiscalista, que a més d’assessorar en profunditat pot efectuar els tràmits i gestions impositius, però si permetrà que l’assessor immobiliari pugui, ja des del moment de la captació d’un immoble, planificar les opcions i/o obligacions que tindrà el client, informar-lo, i si és el cas, recomanar-li l’assistència d’un fiscalista amb antelació suficient per a poder treure el màxim aprofitament fiscal dintre del marc de la legalitat.

IMPORTANT:

Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Quan enviem el recordatori d’inscripció un o dos dies abans del curs, posarem un enllaç que donarà accés el dia i l’hora establerts.

A partir de les 10.30h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.

Per rebre els materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.

Cuadrapi

Programa


 1. Introducció als impostos derivats de les operacions de compravenda, arrendaments, altres figures com opcions de compra, permutes, etc., i propietat i altres drets reals.
 2. IRPF:

  • Rendes immobiliàries derivades d'arrendaments i rendes immobiliàries imputades. Retencions sobre rendiments de capital immobiliari.
  • Tributació d'arrendaments amb opció de compra.
  • Atribució de rendes per comunitats de béns.
  • Imputació temporal de rendiments del capital immobiliari.
  • Rendes d'activitats econòmiques derivades d'arrendaments d'immobles.
  • Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'immobles.
  • Transmissió de l'habitatge habitual: mecanisme de reinversió, avantatges fiscals per majors de 65 anys.
  • Cessió d'ús d'habitatge per treballadors: concepte de rendiment en espècie i tributació.

 3. IRNR: tributació dels no residents.
 4. IP: implicacions tributàries de la tenència d'immobles a l'Impost sobre el Patrimoni.
 5. ITP i AJD: tributació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 6. IVA:

  • Les operacions immobiliàries en l'àmbit de l'IVA. Concepte d'empresari o professional a efectes de l'IVA.
  • Tributació de les operacions en l'IVA: adquisició i transmissió, precontractes o contractes d'arres, opcions de compra, obra nova o primeres transmissions, etc.
  • Coordinació entre IVA - ITP i AJD.

 7. IS: entitats dedicades a l'arrendament d'immobles. Societats patrimonials. Efectes tributaris sobre l'Impost sobre Societats.
 8. ISD: implicacions tributàries de l'adquisició d'un immoble per herència o donació.
 9. IIVTNU: tributació de la plusvàlua municipal10- Altres impostos: IBI (Impost sobre Béns Immobles), ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), IEET (Taxes turístiques), impost sobre habitatges buits.

Es realitzarà un examen final online, tipus test. Rebreu tota la informació en finalitzar el curs.